O nás

História
Akí sme?
Naše ciele
Canisterapia
Organizačná štruktúra

 

Naše reedukačné centrum pre deti a mládež (ďalej RC) je špeciálne výchovné zariadenie. Zabezpečuje komplexnú odbornú starostlivosť, prevýchovu a vzdelávanie detí a mládeže s poruchami správania, asociálnym vývinom a trestnou činnosťou, u ktorých boli zistené také nedostatky v sociálnej prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova a vzdelávanie v iných zariadeniach alebo v prirodzenom rodinnom prostredí by neviedla k náprave.

RC prijíma po celý rok deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, uloženou ochrannou výchovou, na základe predbežného opatrenia súdu, rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia, na základe dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu (napr. detský domov) alebo na žiadosť zákonného zástupcu klienta.

Do nášho centra sa umiestňujú deti vo veku od 12 rokov do dosiahnutia dospelosti (dievčatá len do ukončenia povinnej školskej dochádzky) alebo, ak má niekto šťastie (= zmena v rodinnom prostredí + osobný prínos dieťaťa) – do času rozhodnutia súdu o zrušení ústavnej starostlivosti.

Pôsobnosť nášho ústavu je regionálna – prijímame deti z Košického a Prešovského kraja, ale nie sú výnimkou ani deti z  iných kútov Slovenska. Celková kapacita zariadenia je 75 miest.

Náš ústav je koedukované zariadenie internátneho typu – spolu si tu nažívajú chlapci aj dievčatá.

RC má základnú školu a odborné učilište so zameraním na poľnohospodársku výrobu: 3-ročný učebný odbor kvetinár – zeleninár – ovocinár a 2-ročný odbor sadovník – kvetinár.

Takto sa deťom v ústave ponúka šanca doplniť si vzdelanie, v ktorom častokrát niečo zameškali a „mladým mužom“ možnosť vyučiť sa v  učebnom odbore. Vyučovanie prebieha 6 vyučovacích hodín 5 dní v týždni na ZŠ. Na odbornom učilišti je vyučovanie rozdelené na teoretickú výučbu a odborný výcvik.

Výchova je organizovaná vo výchovných skupinách s počtom 12 detí s normálnym intelektom a 10 detí mentálne retardovaných. Výchovné skupiny z hľadiska pohlavia nie sú koedukované a z hľadiska typu porúch správania sú svojím zložením značne heterogénne.

RC je vnútorne diferencované z hľadiska otvorenosti režimu na oddelenia uzavreté a otvorené.

Uzavreté oddelenia sú ďalej diferencované podľa veku a školy, kde sa deti vzdelávajú a mládež absolvuje profesijnú prípravu, na oddelenia:

 • základnej školy – určené pre chlapcov a dievčatá intelektovo v norme,
 • odborného učilišťa – určené pre chlapcov s deficitným intelektom.

Na oddelenie s otvoreným režimom (oddelenie s otvoreným režimom je zatiaľ raritou na Slovensku) sa dostanú chlapci, u ktorých bol predchádzajúci reedukačný a resocializačný proces úspešný a zaslúžia si viac voľnosti a menej kontroly vďaka ich lepšiemu a najmä zodpovednejšiemu správaniu. Samostatne absolvujú profesijnú prípravu podľa vlastného výberu na odborných učilištiach bežného typu v Košiciach. Poobede sa vracajú do ústavu.

Prechodom medzi zatvoreným a otvoreným režimom je oddelenie s polootvoreným režimom, v ktorej si chlapci zo skupín s uzavretým režimom môžu vyskúšať, čo sa doposiaľ už naučili.

Naši klienti žijú v ústave podľa istých pravidiel, bez svojich blízkych, niektorí niekoľko mesiacov, iní niekoľko rokov, no nestrácajú nádej. Dostali sa na nesprávnu cestu, zažili si trpkosť v živote. Teraz sa snažia vykročiť tou správnou nohou do nového, „normálneho“ života. Snažia sa pochopiť, že dodržiavanie pravidiel v živote človeka je dôležité pre ich opätovné zaradenie sa do reálneho života. Ich život v centre sa točí okolo pevne stanoveného režimu. Dôraz sa kladie na disciplínu, na kontrolu správania sa detí a dodržiavania pravidiel inštitúcie.

Súčasťou systému prevýchovy v našom centre je:

 • režim zariadenia – denný režim určuje časové a obsahové usporiadanie činností, ktoré deti uskutočňujú v priebehu dňa, s dôrazom na pravidelnosť a cieľavedomosť aktivít. Organizovanosť programu dňa formuje sebadisciplínu detí, podmieňuje zmenu životného štýlu, hodnotového systému, upevňuje návyky, vytvára dynamický stereotyp. Podstatným aspektom denného režimu je harmonické vyváženie rozumových, citových, vôľových a pohybových prvkov »stiahnúť«;
 • hodnotiaci systém má normatívnu podobu, určuje pravidlá a hranice spolužitia. Kladné hodnotenie pozitívne posilňuje želateľné formy správania, negatívne hodnotenie má za následok odstupňované nevýhody. Nezanedbateľným aspektom systému hodnotenia s jasne formulovanými pravidlami je, že uľahčuje adaptáciu dieťaťa v inštitúcii, orientáciu v prostredí »stiahnúť«;
 • denné komunity ZŠ, OU, celoústavná komunita – zhromaždenia, kde sa riešia rôzne problémy zo života centra a interpersonálne napätia. Plynulý priebeh komunity je zabezpečený pravidlami, s ktorými je oboznámený každý účastník. Dôraz sa kladie na pozitívne emocionálne ladenie komunity, čo napomáha nácviku otvorenej komunikácie, priamemu vyjadrovaniu, odbúravaniu subjektívnych prekážok pri vystúpeniach pred väčšou skupinou. Komunita je modelová situácia, kde dochádza k nácviku efektívneho riešenia konfliktov a konštruktívneho dialógu, prebieha sociálne učenie, ktoré zahrňuje obojstrannú komunikáciu, na riešení problémov participujú všetci jej účastníci (aj problémoví jednotlivci);
 • večerné komunity výchovných skupín – ide predovšetkým o hodnotenie dňa, aktivity, disciplíny detí a programovej náplne, s akcentom na emocionálne prežívanie atmosféry deťmi samotnými;
 • vzdelávacie aktivity – v čase výchovy mimo vyučovania sa realizujú v rámci prípravy na vyučovanie, pričom výchovným cieľom je zmena negatívneho vzťahu k škole a vzdelávaniu, doplňovanie spravidla medzerovitých vedomostí, minimalizovanie rozdielu medzi aktuálnou úrovňou vedomostí a školských výsledkov a reálnymi schopnosťami a možnosťami dieťaťa, zvýšenie úrovne vzdelávacích návykov a rozvíjanie vzdelávacích a poznávacích ašpirácií;
 • záujmové činnosti sú organizované formou športových, umeleckých a polytechnických činností, vrátane sebaprezentácie detí v internom časopise, s cieľom minimalizovať riziká spojené so spôsobom trávenia voľného času detí, vytvárať príležitosti k ich emocionálnemu obohateniu, sociálnemu oceneniu a k uvoľneniu agresivity spoločensky akceptovateľným spôsobom;
 • relaxačné činnosti sú zamerané na hrové a zábavné aktivity, sporadicky sa realizuje autogénny tréning. Cieľom relaxačných činností je odreagovanie napätia, emočné sebavyjadrenie, rozvoj sociálnych zručností, vytváranie pozitívnej klímy v skupine a pod.;
 • pracovné činnosti sú súčasťou každodenných režimových aktivít a okrem toho sa deti zúčastňujú organizovaných pracovných činností pri údržbe areálu zariadenia a brigád mimo inštitúcie. Cieľom je formovať vzťah k práci, ako nevyhnutnej súčasti ľudskej existencie a spoločenského sebauplatnenia;
 • činnosti organizované mimo zariadenia – vychádzky, turistika, viacdňové pobyty mimo domova, pobyt v kresťanskej komunite, športové turnaje, kultúrne programy, nákupy v meste (ak je za čo) atď.;
 • spoluspráva detí – skupina demokraticky zvolených zástupcov detí je poradným orgánom vedenia zariadenia. Predovšetkým prezentuje názory a požiadavky detí, dáva podnety, návrhy, smerujúce k zlepšeniu fungovania zariadenia, a zároveň prijíma aj niektoré úlohy, súvisiace so životom v centre. Deti sa učia vystupovať v úlohe autority a komunikovať ako zástupcovia skupín s vyššou autoritou, ktorá sa s nimi radí a povzbudzuje ich iniciatívu;
 • individuálne reedukačné programy – zostavujú sa jednotlivo pre každé dieťa. Programy tvorí súbor metód a postupov na rozvíjanie psychických funkcií, návykov, zručností, sociálnych spôsobilostí, ktoré rešpektujú individuálne zvláštnosti detí.