Ponuka práce

V zmysle § 84 odst. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa :Reedukačné centrum,  Bankov 15, Košice
Kontakt :Tibor  Palko-riaditeľ 0905 229 181, rckosice@gmail.com
Kategória:Učiteľ 2. stupňa ZŠ
Aprobácia:M + aprobačný predmet
Kvalifikačné predpoklady:Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., Príloha č. 1, Prvý diel, III. časť o kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľa  
Zoznam požadovaných dokladov:· Žiadosť
· Profesijný životopis
· Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Zb.z.
U vybraných uchádzačov: overené kópie dokladov o získanom vzdelaní, odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
zdravotná a duševná spôsobilosť (potvrdenie od lekára)  
Pracovný pomer :Do 31.8.2022, s možnosťou predĺženia
  Požadované vlastnosti:  Ovládanie MS Office a internetu, výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti, organizačné schopnosti, pozitívny prístup pri riešení problémov, schopnosť pre tímovú spoluprácu, schopnosť zvládať stres neafektívne.  
Iné doplňujúce údaje:  Všetky potrebné dokumenty zašlite poštou alebo e-mailom do 20.12. 2021.  
Platové zaradenie a plat:  V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (minimálne 1064.50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).  

V Košiciach 1.12.2021

Tibor Palko
riaditeľ RC Košice


                                                                                        

 Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 11a zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene niektorých zákonov.