Projekty

Aj my patríme medzi vás

Projekt „Aj my patríme medzi vás“ bol realizovaný formou mládežníckej výmeny bilaterálneho typu. Uskutočnili sme ho z finančného príspevku z programu EÚ Mládež v lete 2006 v Liptovskom Jáne v spolupráci s Výchovným ústavom v Kutnej Hore v Českej republike.» viac

Bankováčik

V našom domove od roku 2000 vychádzal časopis Bankováčik – občasník. Medzi deťmi mal veľký úspech – tie „nové“ sa mohli hneď po príchode do zariadenia dozvedieť niečo z jeho „života“ a deti „služobne staršie“ mali možnosť písať o svojich zážitkoch, skúsenostiach, pocitoch, ťažkostiach, úspechoch i zlyhaniach, láskach aj trápeniach, jednoducho písať o všetkom, čo sa ukrýva v nich samotných.» viac

Espérance

Jedným z dôležitých prostriedkov pomoci deťom, žijúcim v našom domove, je rozvíjanie ich záujmov – umeleckých, manuálnych a športových – účelné využívanie voľného času a pozitívna sebarealizácia. V domove žijú najmä chlapci, u ktorých šport patrí k najviac preferovaným činnostiam a akákoľvek nová príležitosť k pohybovej aktivite im prináša radosť a uspokojenie.» viac

Modrý Peter

Sociálno-výchovný projekt bábkového predstavenia „Modrý Peter“ (2004) bol pilotným programom spolupráce Reedukačného domova v Košiciach s občianskym združením Deti Dunaja. V projekte sa predstavili študenti VŠMU s rovnomenným bábkovým predstavením, inšpirovaným príbehom autora Guyla URBANA „Modrý Pes“.» viac

Putovný tábor

30. jún je dňom, ktorý všetci školáci netrpezlivo očakávajú – deti na dva mesiace odkladajú učebnice, opúšťajú školské lavice a otvárajú brány k letným dobrodružstvám. Očakávanie prázdnin je u detí nášho domova o to väčšie, že na dva mesiace opúšťajú priestory, v ktorých prežili prevažnú časť školského roka. Sú však medzi nimi aj také, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu navštíviť svojich rodičov, zostávajú v  domove, mnohokrát sklamané, smutné a zatrpknuté. „Našim“ deťom nedokážeme nahradiť rodičov, ani dať im toľko lásky, koľko naozaj potrebujú, preto počas prázdnin hľadáme spôsoby a možnosti na sprostredkovanie takých zážitkov deťom, ktoré zostanú v ich srdciach a  nových skúseností, ktoré budú pre nich obohatením.» viac

Terapeutická miestnosť

Našu klientelu tvoria prevažne deti s poruchami správania a emócií. Svoje problémy sa naučili zvládať vlastným spôsobom. Ich naučené vzorce správania ako aj copingové stratégie sú mnohokrát neprimerané vzhľadom k sociálno-psychologickým (spoločenským) normám. Nebáť sa prejaviť inými emocionálnymi reakciami ako doteraz, dokážu iba v prostredí pre nich bezpečnom.» viac

USS

Deti z nášho domova zažili hlavne trpkosť života a je ťažké im nahradiť všetko to, čo im chýbalo a stále chýba, aby mohli žiť „normálnym“ životom.» viac

ŠF EÚ

Cieľom projektu je zvýšiť efektivitu výchovno-vzdelávacieho procesu v RC. Projekt pozostáva z ôsmich aktivít, v rámci ktorých budú vytvorené 4 inovované výchovno-vzdelávacie programy.» viac

Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach


RC Bankov je samostatne stojacim objektom. Nachádza sa v lokalite horný Bankov, v obci Košice – Sever, okres Košice I, v katastrálnom území Čermeľ.
Budova reedukačného centra bola postavená v roku 1940 maďarskými vojskami. Od roku 1967 je budova využívaná ako reedukačné centrum pre deti a mládež. Objekt je postavený v atypickom konštrukčnom systéme tvorenom železo-betónovým monolitickým skeletom a nosným murivom, monolitickýrni stropnými doskami so zastrešením na prevažnej časti objektu drevenými sedlovými strechami. Objekt sa nachádza na svahovitom teréne, má celkom 4 nadzemné podlažia, v časti objektu v minimálnom rozsahu (6 x 10m) má 5 podlaží, z toho jedno technické podlažie – suterén, čiastočne zapustený v úrovni terénu. Objekt je členitý, pôdorysne v tvare písmena Z, v rozmeroch 112,23 x 32,6m.

Cieľom projektu je zníženie celkovej energetickej náročnosti prevádzky vykurovaním, odstránenia systémových porúch a celkovej revitalizácie budovy.

Pre dosiahnutie úspor energií v budove sa budú realizovať tieto úsporné opatrenia:

  1. zateplenie strechy
  2. zateplenie obvodových stien
  3. výmena otvorových konštrukcií
  4. rekonštrukcia ÚVK
  5. výmena svetelných zdrojov a svietidiel
  6. inštalácia vzduchotechniky

    Medzi hlavné merateľné ukazovatele projektu patria ročné zníženie emisií skleníkových plynov CO2 o 139,93 ton, 6 realizovaných opatrení na zníženie spotreby energie v budove o 1 432 229 kWh/rok na podlahovej ploche budovy 6338,7 m2. Budova školy po realizácii návrhových úprav a po zatriedení do jednotlivých tried bude spĺňať úroveň ultranízkoenergetická budova – Trieda A1 .