História

 • V septembri 1967 vznikla „základná deväťročná škola internátna pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť“. Kapacita zariadenia bola 200 miest pre deti a mládež vo veku od 3 do 18 rokov. Väčšina detí boli „siroty a polosiroty, ktoré potrebovali špeciálnu a liečebnú výchovu pre prípravu na budúce povolanie“. Priamo v budove boli 1.– 5. ročník a materská škola. 6. – 9. ročník, ako aj UŠ a OŠ navštevovali deti v meste.
 • Od roku 1970 bolo zariadenie premenované na detský domov. Vznikol ako experimentálne výchovné zariadenie pre deti výchovne zanedbané, s kombinovanými vadami, hospitalizačným syndrómom, telesne a sociálne handicapované.
 • Od roku 1976 sa otvoril 6. ročník základnej školy a postupne ďalšie, až po 9. ročník, zároveň zanikali triedy materskej školy.
 • K 01.09. 1978 sa zariadenie pretvorilo na detský výchovný ústav s kapacitou 130 chovancov, napriek nesúhlasu MŠ SSR so zmenou detského domova na detský výchovný ústav, pretože táto zmena by zamedzila riešenie a dokončenie výskumnej úlohy Výskumného ústavu psychológie a patopsychológie v Bratislave za gescie Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Košiciach, a to Overovanie školskej úspešnosti výchovne zanedbaných detí v podmienkach ústavnej výchovy. Deti z 1. stupňa ZŠ sa postupne preraďovali do detských domovov vo Východoslovenskom kraji. Pri ústave ostala plne organizovaná základná škola pre deti od 12 rokov.
 • K 01.09.1992 po zrušení výchovného ústavu pre mládež v Košiciach Barci, vznikol na Hornom Bankove výchovný ústav pre deti a mládež. Jeho súčasťou sa stalo odborné učilište, odbor záhradník.
 • 15.01.1994 sa zmenil oficiálny názov zariadenia na Reedukačný domov pre deti a mládež.
 • V úzkej spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, PhDr. Margitou Levčíkovou, CSc. sa v RDDaM na Hornom Bankove rozbehol experiment v umiestňovaní chovancov na tzv. oddelenie s otvoreným režimom, čo v praxi znamená pre chlapcov možnosť výberu strednej školy podľa vlastných predstáv a možností v Košiciach, pravda za predpokladu splnenia určených podmienok.

Riaditelia:

 • 1967 – Pavol Cireň
 • 1971 – Pavol Kuruc
 • 1975 – Anna Lazarovská
 • 1981 – Jozef Blaško
 • 1986 – PaedDr. Anna Prosseková
 • 1991 – Mária Hunčíková
 • 1999 – Tibor Palko