Naše ciele

Naše ciele:

 • komplexná diagnostika, stanovenie prognózy na resocializáciu
 • rozvíjanie nových pozitívnych skúseností
 • zmena negatívneho postoja k škole, vzdelávaniu, plneniu si školských povinností a dodržiavaniu pravidiel
 • systematické vytváranie dynamického stereotypu pravidelného učenia sa a prípravy na vyučovanie
 • posilňovanie poznávacích ašpirácií
 • rozvíjanie profesionálnych záujmov a kladného vzťahu k práci
 • rozvíjanie schopností a záujmu získavať finančné prostriedky legálnym spôsobom
 • rozvíjanie schopností, zručností a návykov prezentovať prijateľným spôsobom svoje názory a požiadavky, vyjadriť i prijímať konštruktívnu kritiku (denné komunity), aktívne sa zúčastňovať na spoluriadení a organizovaní života v našom zariadení (členstvo v ústavnej spoluspráve)
 • rozvíjanie tvorivosti, záujmov a ich posilňovanie
 • efektívne, zmysluplné a podnetné trávenie voľného času zacielené na emocionálne obohacovanie a sociálne oceňovanie
 • rozvíjanie schopnosti uvoľňovať agresivitu spoločensky prijateľným spôsobom
 • vytvorenie predpokladov pre ich osobnostnú a sociálnu integráciu – teda čo najúspešnejší návrat detí do pôvodného prostredia