Obstarávanie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podprahovej zákazky na poskytnutie služieb(Zadávanie podprahovej zákazky na poskytnutie služieb podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), § 99 a nasl.)

 1. Predmet obstarávania
  ,,Vypracovanie analýz a služby spojené s ich vypracovaním“ v projekte ,,Staňme sa lepšími“
 2. Identifikácia verejného obstarávateľa
  Názov organizácie: Reedukačné centrum Košice
  IČO: 00163368
  Zastúpený: Mgr. Tibor Palko
  Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Brindák
  Sídlo:
  Mesto (obec): Košice – Džungľa PSČ: 040 31
  Ulica: Bankov 15
  Telefón: 055 / 6337232
  Fax: 055 / 6337233
  e-mail: rckosice@gmail.com
  Internetová stránka: pangrac.info/~lubo/web/rcbankov.sk/actual
 3. Opis predmetu obstarávania
  Predmetom obstarávania je ,,Vypracovanie analýz a služby spojené s ich vypracovaním“ pre projekt ,,Staňme sa lepšími“
  Projekt je zameraný na skvalitnenie vzdelávacieho procesu a jeho súčasťou je :

  1. Analýza súčasného programu praktických pracovných zručností
  2. Analýza súčasného programu rozvoja osobnosti, sociálnych zručností a prevencie patologických javov žiakov
  3. Vytvorenie metodickej časti programu
  4. Analýza súčasného stavu a zistenie potenciálu na zlepšenie rodinného prostredia
  5. Externý zahraničný lektor
  6. Zahraničný expert na implementáciu

  Ide o vypracovanie analýz súčasného výchovno-vzdelávacieho programu školy, vytvorenie metodickej časti programu a analýzy súčasného stavu a zistenie potenciálu na zlepšenie rodinného prostredia. Na týchto činnostiach budú participovať aj zahraniční lektori a experti. Podrobný opis predmetného obstarávania je v Súťažných podkladoch v časti B Opis predmetu obstarávania

 4. Predpokladaná cena zákazky
  Predpokladaná cena zákazky je: 35 480 €. Pre platcov DPH je táto cena vrátane DPH.
 5. Spoločný slovník obstarávania /CPV/
  Hlavný slovník: CPV – 71241000-9 – Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
  Kategória služby: 27
 6. Variantné riešenia a rozdelenie predmetu obstarávania
  1. 6.1 Možnosť predloženia variantných riešení:     áno nie
  2. 6.2 Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: áno nie
 7. Lehota plnenia predmetu obstarávania
  Lehota na splnenie celého predmetu obstarávania je najneskôr do: 31.08.2012.
 8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
  1. 8.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov nenávratného finančného príspevku pre projekt „Staňme sa lepšími“, kód ITMS projektu 26130230016 vo výške 100%, pričom 85% oprávnených výdavkov projektu sa hradí z ESF a 15% zo štátneho rozpočtu SR.
  2. 8.2 Plnenie zmluvy je priebežné plnenie pre bod 3, časti I. až VI. na základe písomnej objednávky vystavenej minimálne 30 dní pred uskutočnením plnenia.
 9. Miesto a spôsob poskytovania súťažných podkladov
  Reedukačné centrum, Bankov 15, 040 31 Košice – Džungľa

  1. 9.1 Obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý mu doručí písomnú žiadosť o ich poskytnutie: najneskôr do 12.04.2010 do 14,00 hod.
  2. 9.2 Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť osobne, alebo poštou na adresu obstarávateľa:
   Reedukačné centrum
   Bankov 15
   040 31 Košice – Džungľa
   Na žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov po uplynutí lehoty určenej na jej podanie sa nebude prihliadať a súťažné podklady sa záujemcovi neposkytnú.
  3. 9.3 Osobné prevzatie súťažných podkladov pri splnení doručenia žiadosti podľa bodu 8.1 a 8.2 je možné v pracovných dňoch od 8,00 do 14,00 na adrese uvedenej v bode 8.2.
  4. 9.4 Obstarávateľ vedie evidenciu o poskytnutí súťažných podkladoch.
  5. 9.5 Úhrada za súťažné podklady sa nepožaduje.
 10. Vysvetľovanie súťažných podkladov
  Obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve a v súťažných podkladoch na základe písomnej žiadosti o vysvetlenie, doručenej verejnému obstarávateľovi, do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie všetkým známym zainteresovaným záujemcom. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr do 16.04.2010.
 11. Podmienky účasti
  Obstarávateľ podľa § 99 ods. 1 písm. b) vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti nasledovné:

  1. Podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, splnenie podmienky účasti týkajúcej sa:
   osobného postavenia
  2. Uchádzač je oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom obstarávania
   Preukázanie splnenie podmienky účasti:
   Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti uvedenej v bode 10 a) predložením dokladu o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v  profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.
   Uchádzač môže nahradiť požadovaný doklad predložením dokladu o zapísaní do zoznamu podnikateľov, všetko podľa § 128 ods. 1.
 12. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
  Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s oznámením o vyhlásení podprahovej zákazky a v súlade so súťažnými podkladmi a  z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý:

  • nepreukázal splnenie podmienok účasti podľa bodu 10 tejto výzvy,
  • predložil neplatné doklady,
  • nepredložil požadované doklady alebo informácie,
  • poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.
 13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
  Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
  Najnižšia cena celkom za predmet obstarávania, t. j. cena vrátane DPH v EUR.
 14. Obsah ponuky
  Ponuka musí obsahovať:

  1. doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 10 tejto výzvy,
  2. vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami a požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch,
  3. návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – cenová ponuka,
  4. návrh zmluvy.
 15. Predkladanie ponúk
  1. 15.1 Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 22.04.2010 do 10,00 hod.
  2. 15.2 Ponuky sa majú doručiť na adresu uvedenú v bode 2. poštou alebo osobne.
 16. Lehota viazanosti ponúk
  Lehota viazanosti ponúk je do 31.07.2010
 17. Ďalšie informácie obstarávateľa
  1. 17.1 Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky a neuzatvoriť dohodu s úspešných uchádzačom v prípade neposkytnutia finančných prostriedkov uvedených v bode 8.1.
  2. 17.2 Všetky výdavky, spojené s prípravou a podaním ponuky znáša záujemca.
Košice, dňa 06.04.2010 Mgr. Tibor Palko
štatutárny zástupca