OZ Svetlo

  • je dobrovoľná organizácia, ktorá spája ľudí, ktorým nie je ľahostajný vývoj kriminality v našej spoločnosti a osud mladých ľudí, ktorí prišli do styku so zákonom
  • názov SVETLO symbolizuje svetlo ukazujúce správnu cestu z bludiska, zradných miest a tŕnistých životných križovatiek, a zároveň asociuje ideály dobra, lásky, tvorivosti, vlastné kresťanskej a humánnej spoločnosti

Hlavné úlohy a ciele:

  • venovať sa prevencii kriminality u mladistvých, pomoci ohrozenej mládeži a procesu jej resocializácie
  • aktivizovať občanov, mimovládne organizácie a inštitúcie k vytváraniu materiálnych a spoločenských podmienok na realizáciu projektov združenia zameraných na podporu prevýchovného procesu a resocializačný proces u detí a mladistvých s nariadenou ústavnou starostlivosťou, uloženou ochrannou výchovou, umiestnených na základe predbežného opatrenia, rozhodnutia súdu o vykonaní výchovného opatrenia alebo na žiadosť zákonného zástupcu klienta
  • spolupracovať s organizáciami príbuzného zamerania
  • informovať verejnosť o svojej činnosti a iniciovať širokú diskusiu a spôsoboch prevýchovy

OZ Svetlo je prijímateľom 2% z dane z príjmu. »stiahnúť«