ŠF EÚ

Projekt „Staňme sa lepšími“

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Vzdelávanie sa v Reedukačnom centre, Košice – Džungľa začal realizovať Projekt „ Staňme sa lepšími“. Doba realizácie projektu je od marca 2010 do augusta 2012. Do projektu sa zapojí 49 zamestnancov a 75 zdravotne znevýhodnených žiakov RC. Cieľom projektu je zvýšiť efektivitu výchovno-vzdelávacieho procesu v RC. Projekt pozostáva z ôsmich aktivít, v rámci ktorých budú vytvorené 4 inovované výchovno-vzdelávacie programy:

  1. Inovovaný program odborných predmetov učebného odboru a ateliérov RC
  2. Terapeutický program rozvoja pracovných zručností
  3. Komplexný program rozvoja osobnosti, sociálnych zručností žiakov a prevencie patologických javov
  4. Komplexný program spolupráce rodičov a reedukačného centra

Vytvorené programy pre žiakov zahŕňajú rôzne súťaže, exkurzie, simulačné hry, praktické výcviky a športové aktivity. Inovované programy pomôžu k vyššej kvalite výuky, eliminácii patologických javov, integrácii žiakov a ich uplatneniu na trhu práce. Projekt má veľký prínos aj pre rodičov žiakov, ktorí sa naučia ako s deťmi pracovať. Zamestnanci RC sa zúčastnia rôznych školení a kurzov a absolvujú pracovné cesty do zahraničia. Pedagogickí zamestnanci vytvoria pre prácu so žiakmi nové učebné príručky. V rámci projektu sa zakúpi aj výpočtová technika, školiaci materiál, vybavenie a zariadenie potrebné pre prácu so žiakmi reedukačného centra.

M. Palko, manažér publicity

V rámci projektu Staňme sa lepšími sa 10 pedagogických zamestnancov Reedukačného centra v Košiciach zúčastnilo študijnej cesty do Francúzska. Cieľom študijne cesty bolo navštíviť zariadenia pracujúce s delikventnými deťmi a  mládežou, resp. s ohrozenými skupinami detskej populácie. Počas exkurzie sa učitelia a vychovávatelia oboznámili so systémom a organizačným zabezpečením starostlivosti o deti a mládež s dissociálnym vývinom.

PRÁVA O KONANÍ VZDELÁVACEJ AKTIVITY „INOVATÍVNE VZDELÁVACIE METÓDY V PRÁCI PEDAGÓGA“.

Podľa harmonogramu priebehu aktivity 2.1 sa uskutočnilo v priestoroch Reedukačného centra v Košiciach výcvikové stretnutie12 pedagogických zamestnancov centra a školiteľa. Obsahom stretnutia boli techniky na nácvik tvorivosti a ich využitie v praktickom využití v pedagogickom procese.

V priebehu vzdelávacej aktivity lektor využíval hlavne techniky na rozvoj asociačného myslenia, podporu kreativity u pedagogických zamestnancov, identifikáciu „zabijakov kreativity“, naštartovanie produktivity myslenia. Prínosom pre pedagógov boli aj techniky, ktoré môžu byť využívané ako prevencia konfliktných a stresových situácií v pedagogickom procese.

Súčasťou vzdelávania bola aj ukážka moderovanie kreatívnych techník, brainstorming, vytváranie mapy mysle – praktické využitie kreatívnych techník: technika kvet, slnko, chobotnica, inverzný brainstorming, 4P, technika reťaze, bazén nápadov, fishbone, ironická kreativita, technika 6-3-5, technika P-M-I , relaxačné techniky, Navaho technika riešenia problémov.

Tento výcvik bol z hľadiska pedagógov hodnotený pozitívne, hlavným akcentom hodnotenia bolo konštatovanie, že takéto výcviky sú veľmi potrebné a inšpiratívne a mali by sa opakovať cyklicky v ročných intervaloch.

Správa o konaní vzdelávacej aktivity

V rámci vzdelávania pedagogických zamestnancov sa v RC realizovala vzdelávacia aktivita „Skvalitňovania práce s IKT“. Vzhľadom k rozdielnosti úrovne ovládania práce s PC sa lektor v priebehu výcviku venoval nácviku počítačových zručností od začiatku. Ozrejmil jednotlivé funkcie PC, naučil pracovať vo WORDe, EXCELi, aj v POWERPOINTe. Jeho ústretový prístup k všetkým úrovniam praxe priniesol úspech v posilnení schopností pracovať s PC. Všetky vedomosti, ktoré si pedagógovia mohli osvojiť v tejto aktivite sú pre ich pracovný výkon veľmi dôležité a ich ovládanie znamená zjednodušenie mnohých výkonov. Výcviku sa zúčastnilo 16 pedagógov.

V priestoroch hotela Satel v Poprade uskutočnila vzdelávacia aktivita „Time manažment a work-life-balance“ zameraná na dve veľké oblasti, ktoré sú pre prácu pedagóga veľmi potrebné. Prvou oblasťou je zlepšovanie osobnej organizovanosti a  metodiky práce a  druhou je téma zvládania stresu a doporučované techniky pre zvládanie stresu, uvoľňovanie napätia v organizme.
V prvej oblasti zaujalo najmä členenie pracovných výkonov podľa stupňa dôležitosti a následne vytváranie časovej štruktúry pracovného dňa s prihliadnutím na posúdenie dôležitosti. Tieto aktivity následne ovplyvňujú stanovovanie cieľov a výber vhodných metód a foriem na ich dosiahnutie.
V druhej oblasti bolo prínosom pre pedagógov špecifikácia prejavov stresu v správaní a možné príznaky pôsobenia stresu na ľudský organizmus. Pedagógovia privítali praktickú časť výcviku, v ktorej si sami na sebe vyskúšali techniky Na uvoľňovanie tela i ducha.
Výcviku sa zúčastnili štyria pedagógovia z RC Košice.

V  priestoroch RC Košice realizovala vzdelávacia aktivita „Simulačná hra vo vzdelávaní“ zameraná na nácvik tvorby pomôcok na realizáciu prevýchovného procesu pomocou didaktických hier. Aktivity sa zúčastnilo 16 pedagógov. Obsah aktivity bol rozdelený do dvoch častí, teoreticko diskusnej a praktickej. V diskusnej časti pedagógovia posudzovali, ktoré činitele majú vplyv na výchovný proces a prisudzovali im patričnú váhu. Rozoberali úlohu motivácie i jej podoby a obsah. Súčasťou tejto časti bola aj prezentácie didaktickej hry. Prakticky vysvetlila ideový základ i  praktický postup tvorby hry.
V praktickej časti už samotní pedagógovia vytvorili dve pracovné skupiny, úlohou, ktorých bolo vytvoriť základy didaktickej hry. Následne obe skupiny prezentovali svoju víziu hry a navzájom si oponovali a pripomienkovali si sporné aspekty pravidiel. Úlohou oboch tímov je dotvoriť pravidlá a vytvoriť materiálny základ hry a na ďalšom výcviku ho využiť ako učebnú pomôcku.

V RC sa uskutočnilo vzdelávacie podujatie v oblasti Projektového manažmentu. Podujatia sa zúčastnilo 16 pedagogických zamestnancov.

Traja vybraní pedagógovia RC absolvovali otvorený vzdelávací kurz zameraný na riešenie konfliktných situácií vo vyučovacom procese.

10 pedagógov RC sa zúčastnilo vzdelávacej aktivity „Komunikácie a asertivita v práci pedagóga“.

Poprad 2012
Mgr. Katarína Butorová sa zúčastnila vzdelávacej aktivity Vývoj inovatívnej vyučovacej hodiny a diagnostika v Poprade.

Dňa 27.04.2012 sa 38 klientov Reedukačného centra a 5 pedagogických pracovníkov zúčastnilo exkurzie – výstava Flóra 2012 v Bratislave.